Regulamin sklepu internetowego www.studio-fm.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego www.studio-fm.pl jest firma STUDIO FM Elżbieta Deja ul. Amona 40Ł, 81-601 Gdynia NIP 586-104-99-15 Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Gdyni pod numerem 30374. Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2. Serwis Sklepu Internetowego www.studio-fm.pl dostępny jest pod adresem http://www.studio-fm.pl.

1.3. Niniejszy regulamin określa:  a) warunki korzystania z serwisu;  b) zasady przyjmowania zleceń;  c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;  d) warunki reklamacji;  e) warunki przyjmowania plików do druku;  f) odpowiedzialność Sklepu Internetowego www.studio-fm.pl.

2. Warunki korzystania z serwisu  

2.1. Korzystanie z serwisu www.studio-fm.pl (zwanego dalej jako „system”) oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2. Z serwisu mogą korzystać osoby posiadające konto w systemie www.studio-fm.pl, lub osoby, które złożą zamówienie jako "gość".

2.3. Aby utworzyć konto w systemie www.studio-fm.pl należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego www.studio-fm.pl.

2.4. Konto danego klienta w systemie www.studio-fm.pl może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5. Sklep Internetowy www.studio-fm.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6. Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie www.studio-fm.pl można zmienić zgłaszając pisemną prośbę drogą elektroniczną na adres druk@studio-fm.pl, lub samodzielnie edytując dane konta po zalogowaniu (Moje Konto > Ustawienia). Nie jest możliwa zmiana podanego przy rejestracji loginu dla konta.

3. Zamówienia

3.1. Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie www.studio-fm.pl. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi.   Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę.  Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:  - należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze zleceniem;  - dokonać płatności, - przekazać zlecenie do realizacji;

3.2. Terminy przyjmowania zleceń. 

3.2.1. Zamówienia w systemie www.studio-fm.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.2.2. Zamówienia są akceptowane jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 10:00 – 14:00. Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 11 są realizowane w danym dniu roboczym (poniedziałek – piątek), po godz. 11 w następnym dniu roboczym (poniedziałek – piątek).

3.3. Warunki realizacji zamówienia. 

3.3.1. Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie www.studio-fm.pl będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów www.studio-fm.pl.

3.3.2. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu www.studio-fm.pl - będą ustalane indywidualnie z klientem drogą telefoniczną bądź elektroniczną.

3.4. Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez  sklep danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych www.studio-fm.pl zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5. Zamówienia:    - nieopłacone,    - nieprzekazane do realizacji,    - odrzucone i nie wznowione    starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

3.6. Zamówienia zrealizowane w systemie www.studio-fm.pl wysyłane są w dni robocze.

3.7. Ceny zawarte na stronie www.studio-fm.pl obowiązują tylko w przypadku bezpośredniego zamówienia przez system www.studio-fm.pl i nie dotyczą zamówień drogą mailową, telefoniczną lub drogą bezpośredniego kontaktu w punkcie STUDIO FM Elżbieta deja przy ul. Amona 40Ł.

4. Reklamacje

4.1. Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie www.studio-fm.pl, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres STUDIO FM Elżbieta Deja ul. Amona 40Ł, 81-601, lub wysyłając wiadomość email na adres druk@studio-fm.pl.

4.2. Warunki zgłoszenia reklamacji.

4.2.1. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie www.studio-fm.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem systemu www.studio-fm.pl niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w tabeli oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.

4.2.4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.3. Terminy zgłoszenia reklamacji.   

4.3.1. Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.3.2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 18:00.

4.3.3. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

4.3.4. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.

4.4. Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.4.1. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.    

4.4.1.1. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika.

4.4.1.2. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Sklepu do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. 

4.4.1.3. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.4.2. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki.

4.4.2.1. Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej).

4.4.2.2. W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Sklepu na koszt Odbiorcy. 

4.4.2.3. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. 

4.4.2.4. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie www.studio-fm.pl. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

5. Materiały do druku

5.1. www.studio-fm.pl nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, usługodawca może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2. Administrator nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.

5.3. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji podanej przy zamawianym produkcie. Firma STUDIO FM Elżbieta Deja nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

5.4. Wszystkie dokonywane przez STUDIO FM Elżbieta Deja korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta ostatecznej akceptacji drogą elektroniczną.

5.5. STUDIO FM Elżbieta Deja nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

5.6. STUDIO FM Elżbieta Deja nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.          

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 STUDIO FM Elżbieta Deja nie ponosi odpowiedzialności za:          

  a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;          
  b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez STUDIO FM Elżbieta Deja;          
  c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.          
  d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;          
  e) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;          
  f) Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od STUDIO FM Elżbieta Deja, m.in. przerw w dostawie energii elektrycznej itp.;          
  g) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;          
  h) Terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem PayU (payu.pl, dawniej platnosci.pl);          

i) Terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu).

6.2. Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.          

7. Zmiana Regulaminu

STUDIO FM Elżbieta Deja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej serwisu www.studio-fm.pl

8. Własność intelektualna 

Zawartość strony internetowej www.studio-fm.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.studio-fm.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy STUDIO FM Elżbieta Deja. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu www.studio-fm.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.studio-fm.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 Zaufali nam